Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Deklaracja dostępności

Borecki Zakład Wodociągów Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej boreckie-wodociagi.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-04

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-08-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dokonano własnego audytu za pomocą narzędzi internetowych online. Większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG, niektóre treści mają niewłaściwy format skanu, a niektóre obrazki mogą nie mieć tekstu alternatywnego. Poprawki będą stopniowo dodawane do serwisu. Deklarację sporządzono 2021-08-04.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Ważne zdjęcia i grafiki w serwisie mają w alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Dostępność architektoniczna obiektu.

Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. położony jest w miejscowości Karolew, 63-810 Borek Wlkp. Dojazd na teren nieruchomości z drogi miejskiej jest korzystny ulicą asfaltową bez chodników. Do budynku prowadzą 3 wejścia. tj. 2 wejście od strony ul. Koźmińskiej oraz trzecie wejście od strony podwórza. Pierwsze wejście od strony ul. Koźmińskiej oraz wejście od strony podwórza przeznaczone jest dla pracowników, natomiast drugie wejście od ul. Koźmińskiej do którego prowadzą cztery schody oraz biały wiatrołap to Biuro Obsługi Klienta. Nie mamy podjazdu dla wózków, nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W zakładzie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez:

- wysłanie pisma/złożenia wniosku na adres: Borecki Zakład Wodociągów Sp. z o. o., Karolew 8, 63-810 Borek Wielkopolski
- wysłanie e-maila na adres: zwk_borek@poczta.onet.pl
- skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (65) 571 59 98
- skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie spółki w godzinach urzędowania 8:00 -15:00


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować do:
- Twardowski Mirosław - prezes Zarządu - zwk_borek@poczta.onet.pl lub tel. (65) 571 59 98
- Rzecznik Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl